Retour sturen bestelling;

Als particuliere consument heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van het herroepingsrecht (de wet "koop op afstand"), u kunt hierdoor de aankoop van niet maatwerk* producten en/of diensten binnen 14 dagen nadat de producten door u zijn ontvangen kosteloos en zonder opgaaf van redenen annuleren.

* LET OP! Al onze muurstickers waarbij een eigen afmeting, kleur of naam kan worden opgegeven, zijn maatwerk. 

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen, indien het een niet maatwerk* product betreft, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons , StickerOp - Schrikslaan 27, 3762TB Soest - tel: 035-5247778 - info@stickerop.nl, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt dit doen voordat u de bestelling retour stuurt en U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

a). U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
b). De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
c). U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

De mogelijkheid om gebruik te maken van het herroepingsrecht geldt niet indien:

  • Het maatwerk producten betreft.
  • U handelt als bedrijf of als natuurlijk persoon die handelt in opdracht van een beroep of bedrijf;

Wij verzoeken u per e-mail (info@stickerop.nl) of per aangetekend schrijven kenbaar te maken dat u gebruik wilt maken van het herroepingrecht. U kunt hierbij gebruik maken van dit Europees Modelformulier voor Herroeping. Wij zullen dit verzoek binnen 2 werkdagen na ontvangst behandelen en u hiervan een bevestiging toesturen. Indien u binnen deze termijn geen bevestiging van ons heeft ontvangen, vragen wij u om hierover contact met ons op te nemen.